การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลข้าวเปลือกและปริมาณช่องว่างในห้องขัดขาว ในโรงสีข้าวแกนนอนขนาดเล็ก