หน่วยวิจัยความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุ และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 3
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inนางสาวสายฝน จันผกา, อาจารย์, inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, exนายศรายุทธ วงค์กวานกลม, "Adsorption and desorption of carbaryl on hexadecyl trimethyl ammonium bromide modified zeolite NaY using RGB portable photometer", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1954, ฉบับที่ -, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 030005-1-030005-7
2018 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Removal of paraquat solution onto zeolite material", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1954, ฉบับที่ -, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 03006-1-03006-7
2017 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, ex NANTANA Dabut, exSompong Sutti, exAnon Sanboon, "The Study of Turbulent Nutrient Solution Flows in Difference Hydroponics System Arrangements", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 866, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 88-91
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exนายนุลักษ์ ผิวไหมคำ, "การปรับแบบบ้านประหยัดพลังงานเพื่อใช้แก้ปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารภายในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ME-NETT 2020) , 15 - 17 กรกฎาคม 2020, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย