Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2541
  • วท.ม. (เคมีอนินทรีย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  24-D4-dichlorophenoxyacetic acidactivated carbonadsorbentsAdsorptionadsorption isothermAgricultural chemistryammonia nitrogenbroiler chickensCarbarylcarbon dioxide adsorptionCarcasscarcass qualitycoffee wasteCTABCurcuma aromaticaeconomic returnenvironmenenvironmentEnvironmental ChemistryEssential oil and extractionExtraction of essential oilsFamily forestGround Watergrowth performancehair coloringHardnessHDTMAherb residueherb residuesHerbal plantherbicidelinuronLocal HerbsMagnetic Water Treatmentmeat qualitymethane adsorptionOrganic agricultureOrgano-ZeoliteparaquatpesticidesPhytochemical studies and antioxidant in extract of the Indigofera tinctoria LPotential of essential oilsResorcinolresorcinol: toxic waste: waste management: hair color: zeolite RGB Portable PhotometerSurfactantToxicZeoliteZeolite NaYzeolite Yกากกาแฟก๊าซชีวภาพการเกษตรการดูดซับการบริหารเครือข่ายแบบคลัสเตอร์การสกัดการสกัดน้ำมันหอมระเหยเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ของไหลจุลภาคครแคปซูล น้ำมันหอมระเหย พอลิแอลแลคติกแอชิด การสกัดน้ำมันหอมระเหย สมุนไพรคลอไพริฟอสคุณภาพดินเครื่องยนต์ชุดตรวจภาคสนามซีโอไลต์วายซีโอไลต์วาย สารกำจัดแมลง การเกษตร ชุดตรวจภาคสนามน้ำมันหอมระเหยแนวพระราชดำริใบบัวบกไบโอชาปรับปรุงคุณภาพดินป่าครอบครัวป่าเศรษฐกิจครอบครัวปุ๋ยผลิตภัณฑ์สุขภาพพาราฟีนิลีนไดเอมีน สีย้อมผม ซีโอไลต์ การดัดแปรซีโอไลต์ p-phenylenrdiamine hair color zeolite modified zeoliteพืชสมุนไพรพืชสมุนไพร สารพฤกษเคมี ว่านสาวหลง เครื่องเทศฟลาโวนอยด์ฟอสโฟยิปซัมฟีนอลิกเมืองสมุนไพรไมครแคปซูล น้ำมันหอมระเหย ไพล พอลิแอลแลคติกแอชิด สครับผิว การสกัดน้ำมันหอมระเหยยิปซัม สารปรับปรุงดิน ดินกรด ดินเค็ม การแน่นทึบของดินระบบความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลสมุนไพรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพว่านสาวหลง อองเฟอราจ การควบแน่นด้วยไอน้ำเวชสำอางศักยภาพน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรสมุนไพรท้องถิ่นสมุนไพรในอาหารสัตว์สารกำจัดแมลงสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช ซีโอไลต์ pesticides zeolite

  Interest

  Inorganic chemistry, Environmental Chemistry, Agricultural chemistry, Herbal plant, Essential oil and extraction, Organic agriculture

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2563 - พ.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 102 ชั้น 1 อาคาร6
   • ห้อง 6-102 และ 22-306 ชั้น 1 และ 3 อาคารอ. 6 และ อ. 22

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (51)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Removal of paraquat solution onto zeolite materialSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Photharin S.2018AIP Conference Proceedings
  1954
  5
  2The performance of synthetic zeolite combined with activated carbon for removal of linuron herbicideSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Nantaphan P., Mahem R.2020Suranaree Journal of Science and Technology
  27(3),pp. 030027-1-030027-5
  1
  3Removal of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from water by modified zeolite adsorbentsSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Saikhao L.2021ScienceAsia
  47(5),pp. 602-608
  1
  4Carcass and meat quality of broiler chickens reared on herb residuesLokaewmanee K., Sirival R.2022Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture
  47(3),pp. 204-214
  1
  5Adsorption and desorption of carbaryl on hexadecyl trimethyl ammonium bromide modified zeolite NaY using RGB portable photometerPatdhanagul N., Chanpaka S., Intharaksa O., Sirival R., Thanomsith K., Wongkwanklom S.2018AIP Conference Proceedings
  1954
  1