การสังเคราะห์วัสดุผงอนุภาคนาโนนิกเกิลเฟอร์ไรท์ ด้วยวิธีโซล-เจล โดยใช้ว่านหางจระเข้

  • โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสาสตร์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inนายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์

  • inนายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี