การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 20ปี (พ.ศ.2560-2579)