Person Image

  Education

  • วท.บ., ม.ขอนแก่น, ไทย, 2541
  • บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2542
  • ปร.ด.ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาาลัย, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  : การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ7P's of marketing mix modelAchievement motivationAgricultural CooperativeAltruismand Organizational CommitmentBusiness Hight Educationbusiness planCompetitive Strategyconsume behavior.consumers' behaviorCovid 19 PandemicCreative behaviorDecision-making on visitingdevelopment of service qualityEmotional intelligenceEmployee CommitmentEmployee RetentionEntrepreneurExternal FactorsFirm Successfood delivery serviceGlobalizationHappinessHappyhydroponicIdentityInternal FactorsInternationalizationJasmine rice 105 cultivationKnowledge and UnderstandingMindsetMoneyOrganizational Citizenship Behaviorparticipationpeople's satisfactionPerceptionPerception of tourist attractionsPersonal Financial PlansProcedural Fairnesspublic serviceQuality of Work LifeRice farmers performanceservice qualitySocio-economic conditionsSupply chain managementWork efficiencyWork motivationการจัดการการผลิตการจัดการการลดต้นทุนการผลิตการจัดการความรู้การจัดการเศรษฐศาสตร์เกษตรการจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิการตลาดการประเมินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการปลูกข้าวด้วยระบบน้ำพ่นฝอยการปลูกข้าวที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำการปลูกข้าวน้ำหยด ต้นทุนการผลิตการปลูกข้าวแบบประณีตการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งการปลูกข้าวประหยัดน้ำการปลูกข้าวหอมมะลิ 105การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการพัฒนาชุมชนการพัฒนาพื้นที่การย่อยสลายการรับรู้การลดความสูญเสียการวางแผนการใช้ที่ดินการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ข้อต่อโครงสร้างความพึงพอใจของประชาชนความรู้ความเข้าใจความสามารถขององค์กรความสามารถขององค์การประสิทธิภาพขององค์การประสิทธิภาพขององค์การ ป่าปลูกผ้าย้อมครามแผนยุทธศาสตร์ไผ่พฤติกรรมผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิสังคมมะเขือเทศระบบสนับสนุนการต้ดสินใจวัดไตรสิกขารามสถานการณ์ Covid-19สภาพเศรษฐกิจส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)สหกรณ์การเกษตรสังคมของเกษตรกรสารพิวรีนหน่อไม้ห่วงโซ่อุปทานแหล่งน้ำอ้อยอุทกวิทยาผิวดิน

  Interest

  การจัดการเศรษฐศาสตร์เกษตร, บริหารธุรกิจการวิเคราะห์เชิงปริมาณ, ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ธ.ค. 2560 - ต.ค. 2561 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 209 ชั้น 2 อาคาร 7
   • ห้อง 21-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 7-114 ชั้น 1 อาคาร7
   • ห้อง 7-422 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ห้องโถงอาคาร ชั้น โถงอาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
   • ห้องแปลงไผ่ ชั้น 1 อาคารแปลงไผ่
   • ห้องห้องคณะ ศว. ชั้น 3 อาคาร7
   • ห้องห้องวาริชภูมิ ชั้น 2 อาคาร 7
   • ห้องห้องวาริชภูมิ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก