Person Image

  Education

  • วท.บ., ม.ขอนแก่น, ไทย, 2541
  • บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2542
  • ปร.ด.ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาาลัย, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  : การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ7P's of marketing mix modelAchievement motivationAfter YouAgricultural CooperativeAltruismentrepreneurentrepreneurial educationEntrepreneurshipExternal FactorsFactors influencing travel decision-makingFemale EntrepreneurFirm Successfood delivery serviceGlobalizationhappinessHEIhydroponicprocedural fairnessProduct Developmentpublic serviceQuality of Work LifeRestaurantRice farmers performanceservice qualitySocio-economic conditionsSupply chain managementTravel decision-making BehaviorWork efficiencyWork motivationการจัดการการผลิตการจัดการการลดต้นทุนการผลิตการจัดการความรู้การจัดการเศรษฐศาสตร์เกษตรการจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิการจัดการองค์ความรู้การตลาดการประเมินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการปลูกข้าวด้วยระบบน้ำพ่นฝอยการปลูกข้าวที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำการปลูกข้าวน้ำหยด ต้นทุนการผลิตการปลูกข้าวแบบประณีตการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งการปลูกข้าวประหยัดน้ำการปลูกข้าวหอมมะลิ 105การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการพัฒนาชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาพื้นที่การย่อยสลายการรับรู้การลดความสูญเสียการวางแผนการใช้ที่ดินการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ข้อต่อโครงสร้างความพึงพอใจของประชาชนความรู้ความเข้าใจความสามารถขององค์กรความสามารถขององค์การคุณภาพการให้บริการเครื่องย้อมสีกึ่งอัตโนมัติงานบริการสาธารณะธนาคารพันธุกรรมธุรกิจโคนมธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมบริหารธุรกิจการวิเคราะห์เชิงปริมาณประสิทธิภาพขององค์การประสิทธิภาพขององค์การ ปัจจัยความสำเร็จปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวปัจจัยส่วนบุคคลป่าปลูกผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอผ้าย้อมครามผ้าไหมย้อมครามแผนยุทธศาสตร์ไผ่พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวพฤติกรรมผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิสังคมมะเขือเทศระบบสนับสนุนการต้ดสินใจวัดไตรสิกขารามสถานการณ์ Covid-19สภาพเศรษฐกิจส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)สหกรณ์สหกรณ์การเกษตรสังคมของเกษตรกรสารพิวรีนสีย้อมธรรมชาติหน่อไม้ห่วงโซ่อุปทานแหล่งน้ำอ้อยอุทกวิทยาผิวดิน

  Interest

  การจัดการเศรษฐศาสตร์เกษตร, บริหารธุรกิจการวิเคราะห์เชิงปริมาณ, ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2565 - เม.ย. 2566 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
  • ธ.ค. 2561 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ธ.ค. 2560 - ต.ค. 2561 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารจังหวัดสกลนคร
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารตำบลตองโขป อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารวิสาหกิจชุมชน
   • ห้อง 209 ชั้น 2 อาคาร 7
   • ห้อง 21-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 424 ชั้น 4 อาคาร20
   • ห้อง 7-114 ชั้น 1 อาคาร7
   • ห้อง 7-422 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ห้อง HE 209, HE 213 ชั้น 2 อาคารสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภาควิชาคหกรรมศาสาตร์
   • ห้องโถงอาคาร ชั้น โถงอาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
   • ห้องแปลงไผ่ ชั้น 1 อาคารแปลงไผ่
   • ห้องห้อง 20-314 ชั้น 3 อาคาร20
   • ห้องห้องวาริชภูมิ ชั้น 2 อาคาร 7
   • ห้องห้องวาริชภูมิ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก