การออกแบบตัวควบคุมแบบย้อนกลับผสมสำหรับการทำงานพร้อมกันของโครงข่ายประสาทเทียมเซลลูลาร์ที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา

Publish Year International Journal 1
2020 exChalida Phanlert, exผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์, ex Wajaree Weera, inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, "A new guaranteed cost control for asymptotic stabilization of neural network with mixed time-varying delays via feedback control", Thai Journal of Mathematics, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 275-295
Publish Year International Conference 1
2018 exผศ. ธงชัย บทมาตย์, inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, "Novel condition for exponential stability of linear system with mixed non-differential time-varying delay with feedback control", 2018 International Conference on Advanced Control, Automation and Robots. , 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2018, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย