การเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินด้วยหญ้าแฝก:กรณีศึกษาโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย

  • กองบริหารวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์

  • inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี