ผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และอาหารสัตว์โปรตีนสูง

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรามินทร์ ศรีโยหะ, "Black Soldier Fly Rearing Technique for Organic Waste Treatment", The 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 13 พฤษภาคม 2021, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกีรติ มณีสาย, อาจารย์, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inนางสาวอาภรณ์ ศรีมาตร, "การกำจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17 , 24 - 25 พฤษภาคม 2018, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย