การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิคการศึกษาการทำงาน

Publish Year National Journal 1
2021 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exอธิวัฒน์ ธันย์วัชรมงคล, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปีที่ ุ6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 56-63
Publish Year National Conference 2
2022 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exบานเย็น แสงอืด, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา: โรงงานขนมจีนบ้านทวน", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7, 6 - 8 กรกฎาคม 2022, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exสาวิตรี เปลี่ยนผึ้ง, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมปัง", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, จันทบุรี ประเทศไทย