โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2018

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

6

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 34 Project 13 14 1 0
2018 การเพิ่มมูลค่าของข้าวไรซ์เบอรี่โดยการสกัดสารกลุ่มแอนโทไซยานินและเตรียมให้อยู่ในรูปของไมโครแคปซูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเวชสำอางและโภชนเภสัช หัวหน้าโครงการ
อื่นๆ
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 การดัดแปรพื้นผิวซิลิกาด้วย PDMAEMA สำหรับประยุกใช้ดูดซับสีย้อมประจุลบในน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การออกแบบตัวควบคุมสำหรับระบบเชิงเส้นแบบเลขชี้กำลังที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบผสมผ่านตัวควบคุมย้อนกลับแบบผสม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 การสกัดน้ำมันหอมระเหยและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชสมุนไพรจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 ผลเฉลยแท้จริงของสมการของไหลหนึ่งมิติที่พลังงานภายในอยู่ในรูปแบบพิเศษ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2018 การศึกษาพลศาสตร์ของรถเข็นไฟฟ้าที่ติดตั้งตัวหน่วงการสั่นสะเทือน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อปลา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 เครื่องขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 ชุดผลิตถ่านชีวภาพจากต้นพริกเพื่อผลิตเป็นถ่านอัดแท่งไร้ควัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องตากข้าวต้นแบบ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2018 รูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 การสร้างเรือต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2018 การพัฒนาเตาเผาถ่านไร้คควัน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2018 นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยก๊าซไฮโดรเจน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 2 1 0
2018 การเตรียมเถ้าแกลบวัสดุดูดซับเพื่อศึกษาการดูดซับสีย้อมในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์มือถือโดยใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงสำหรับการเรียนรู้ส่วนบุคคล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2018 การพัฒนากล้องดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นฐานอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 การเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยนวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวเพื่อเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 ประยุกต์ใช้ความชันของเครื่องมือวัดความน่าสนใจในเทคนิคการค้นพบกฎความสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การพัฒนาแขนกล 3 แกนสำหรับระบบควบคุมแรงแบบสะท้อนกลับ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
2018 ระบบควบคุมแบบเฟสนำหน้าสำหรับระบบลูกตุ้มกลับทาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2018 การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรใบบัวบกสายพันธุ์บ้านดอนแดง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 การศึกษาทดลองใช้ของไหลนาโนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้งานได้จริง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2018 การออกแบบตัวควบคุมที่ปรับเปลี่ยนได้ใหม่สำหรับการทำงานพร้อมกันของโครงข่ายประสาทเทียมหลักและตอบสนองที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การส่งเสริมการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การปนเปื้อนของตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และแมงกานีส ในน้ำชะขยะมูลฝอยจากบริเวณการกำจัดขยะแบบเทกอง (Open Dump) แบบการเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump) และการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลในจังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การประเมินชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในชุดทดสอบเดียว: Proof of Concept ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นประกอบจากเศษแผ่นฉนวนกันความร้อนรถยนต์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การจัดการองค์ความรู้เรื่อง เม่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ในชุมชนพึ่งพาตนเอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องเตรียมวัตถุดิบสำหรับชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 0 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องต้นแบบตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ (ปีงบประมาณ 2560) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 พัฒนาแผ่นปิดแผลเพื่อระงับความเจ็บปวดและหยุดเลือดโดยซีโอไลต์ที่หุ้มเกาลินและแคปไซซิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การผลิตชุดทดสอบโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์ม (COLI 2 in 1) เพื่อการทดลองใช้ของลูกค้าและประเมินตลาด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแบคทีเรียดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนมพร้อมกับจำแนกชนิดเชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ในชุดทดสอบเดียว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การฟื้นฟูระบบนิเวศ และวิถีชีวิตท้องถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การสังเคราะห์อนุภาคควอนตัมแบบจุดของคอปเปอร์แอนติโมนีซัลไฟด์บนอิเล็กโทรดของทังสเตนออกไซด์เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นทางเลือกสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การสังเคราะห์และการหาคุณลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์บิสมัทเทลลูไรด์ที่เจือด้วยอินเดียมเพื่อใช้เป็นต้นแบบของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่มีศักยภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0