การจัดการองค์ความรู้เรื่อง เม่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Publish Year National Journal 2
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กากเม่าในการเลี้ยงสัตว์", ข่าวสารเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Extension Journal), ปีที่ 63, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2018, หน้า 17-22
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "กากเม่าเศษเหลือที่น่าสนใจ", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017 - มกราคม 2018, หน้า 21-26