การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์มือถือโดยใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงสำหรับการเรียนรู้ส่วนบุคคล

  • กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561

  • inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

  • inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2018 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, exนางสาวอรรวรรณ บุญเกิด, "An Augmented Reality-based Mobile Learning for A Personalized Learning in solar 3D system.", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, ืnanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน