การสังเคราะห์และการหาคุณลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์บิสมัทเทลลูไรด์ที่เจือด้วยอินเดียมเพื่อใช้เป็นต้นแบบของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่มีศักยภาพสูง