การสังเคราะห์อนุภาคควอนตัมแบบจุดของคอปเปอร์แอนติโมนีซัลไฟด์บนอิเล็กโทรดของทังสเตนออกไซด์เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นทางเลือกสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์