การออกแบบตัวควบคุมสำหรับระบบเชิงเส้นแบบเลขชี้กำลังที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบผสมผ่านตัวควบคุมย้อนกลับแบบผสม