โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2020

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

7

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 29 Project 20 7 1 0
2020 การตรวจจับการล้มโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการหมุน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2 1 0 0
2020 อิทธิพลของสารผสมเพิ่มที่มีต่อคุณสมบัติของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมวลเบาผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 ต้นแบบชุดระบบตรวจสอบนิสิตขอเข้าพบอาจารย์ด้วยการประมวลผลภาพและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 วิธีกําลังสองน้อยที่สุดสองขั้นแบบปรับปรุงสำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยไม่เชิงเส้นกับความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2020 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 การพัฒนาเครื่องบดผสมปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพโดยการทำงานแบบต่อเนื่องสำหรับชุมชน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงดึงและการยืดตัวต้นทุนต่ำสำหรับวัสดุใยสังเคราะห์ตรวจวัดด้วยระบบดิจิตอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2020 การศึกษาปริมาณแอมโมเนียม (NH4+) ปนเปื้อนในดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค MICP หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2020 การศึกษาการใช้งานหุ่นกระบอกเสมือนในการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเทศในการประกอบอาหารจากสมุนไพรว่านสาวหลง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 การเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจราจรโดยวิธีวิเคราะห์ปัจจัยที่หลากหลาย กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการบริหารจัดการขยะเชิงกิจการเพื่อสังคม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 1 2 0 0
2020 โครงการการปรับปรุงชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองหาแบคทีเรียดื้อยาคาร์บาพีเนมพร้อมกับการจำแนกชนิดเชื้อ Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae และ Salmonella spp. ในชุดทดสอบเดียว ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ตู้อบปลาพลังงานผสม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 ที่จอดรถจักรยานปลอดภัย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งและการประเมินค่าสีของสมุนไพรที่อบแห้งภายในตู้อบแห้งด้วยการประมาลผลภาพและการเรียนรู้เชิงลึก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 รถจักรยานสามล้อปั่นถีบไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 เครื่องต้นแบบสำหรับผลิตเนื้อครามจากน้ำคราม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 โครงการเพิ่มตีพิมพ์ของ KURDI เริ่มทำต้นปี 2563 กลางปีสมัครเข้าร่วมโครงการ จากนั้นปรับแก้เพื่อส่งวารสารโดยได้รับการตอบรับแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอยู่ คาดว่าจะได้ตีพิมพ์ในปี 2564 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 0 0 0
2020 โครงการวิจัยส่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ได้รับการตอบรับแล้ว รอตีพิมพ์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2020 การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19 พื้นที่จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อปรับปรุงดิน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบคุณภาพต่ำของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 2 0 0
2020 การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 1 1 0
2020 พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การตลาดด้านสมุนไพรสำหรับเกษตรกร มีระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงตลาดระบบ Digital Economy หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2020 พฤติกรรมการรับแรงเฉือนในสภาวะไม่ระบายน้ำของดินลูกรังบดอัดปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค MICP หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2020 การใช้ประโยชน์ขยะพลาสติกเพื่อปรับปรุงสมบัติการรับแรงดึงของวัสดุผิวทางเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเศษคอนกรีตรีไซเคิล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การใช้คุณสมบัติทางแสงของผลึกเหลวในการตรวจจับสารชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนความร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความเครียดสำหรับไก่ไข่ที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 2 0 0
2020 การผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อสนับสนุนการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การศึกษาการใช้คลื่นเหนือเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของเครื่องควบแน่นของโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 1 0 0
2020 โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการคววบคุมและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 1 0 0
2020 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly Larvae) เพื่อเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง โดยการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0