การผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อสนับสนุนการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

  • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

  • inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี