การศึกษาปริมาณแอมโมเนียม (NH4+) ปนเปื้อนในดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค MICP

Publish Year International Conference 1
2023 inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, รองศาสตราจารย์, exThayanan Boonyarak, exSereyroath Chea, exNarong Thasnanipan, exZaw Zaw Aye, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigating the Suitability of Bentonite Sludge from Deep Foundation Constructionfor Landfill Applications", THE 21st SOUTHEAST ASIAN GEOTECHNICAL CONFERENCE AND 4th AGSSEA CONFERENCE (SEAGC-AGSSEA 2023), 25 - 27 ตุลาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย