วิธีกําลังสองน้อยที่สุดสองขั้นแบบปรับปรุงสำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยไม่เชิงเส้นกับความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ์