การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of Bacopa Herb for Solving Dementia in the Elderly", Systematic Review Pharmacy, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 548-553
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDOUANGMALA CHANNYAVONG, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting the Administrative Work performance of public Health Officers in Savannakhet Province, lao PDR", International Conference on Automation Science and Engineering (ICASE-20). 7-12 March 2020, Sheraton Seoul D Cube City Hotel 662 Gyeongin-ro, Sindorim-dong, Guro-gu, Seoul, South Korea , 9 มีนาคม 2020, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year International Trademark 1
2020 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากสมุนไพรและผลไม้และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2020