โครงการวิจัยส่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ได้รับการตอบรับแล้ว รอตีพิมพ์

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Class-Association-Rules Pruning by the Profitability-of-Interestingness Measure: Case Study of an Imbalanced Class Ratio in a Breast Cancer Dataset", Journal of Advances in Information Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2021, หน้า 246-252