การตรวจจับการล้มโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการหมุน

  • ทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2562-2563)

  • inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์

  • inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี