การตรวจจับการล้มโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการหมุน

  • ทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2562-2563)

  • inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์

  • inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 2
2024 exนายปฏิพัทธ์ สิทธิ์ประเสริฐ, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, exศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล, "Vision-Based Fall Detection Using Convolution Neural Network and Long Short-Term Memory", ICIC Express Letters, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 209-218
2022 inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combining SVM and Human-Pose for a Vision-Based Fall Detection", ICIC Express Letters, Part B: Applications , ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1177-1187
Publish Year National Conference 1
2023 exนางสาวกมลมาลย์ ดีมาก, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, exนายปฏิพัทธ์ สิทธิ์ประสริฐ, exนายวริษพงษ์ ศักดิ์สิริวรกุล, "อุปกรณ์ตรวจจับการล้ม", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023), 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2023, นครสวรรค์ ประเทศไทย