โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2015

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

42

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

2

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 30 Project 9 30 1 0
2015 การจัดการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าย้อมครามสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 การศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้และการประยุกต์ใช้ในการดูดซับสารโลละหนักและอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตราย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 4 0 0
2015 การจัดตารางผลิตโรงงานขนมปังและเค้ก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2015 การกระจายสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ให้มีค่าใช้จ่ายรวมน้อยสุด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2015 เซตขอบในปริภูมิโครงสร้างไบมินิมอลชนิดเบต้า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 เซตภายนอกในปริภูมิสองโครงสร้างเล็กสุดชนิดเบต้า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 การพัฒนาระบบอัดประจุพลังงานชนิดแรงดันตกคร่อมต่ำแบบเชิงเส้นประสิทธิภาพสูงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนชนิดแผงเซลสุริยะแบบโรงเดี่ยว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 4 0 0
2015 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกประมูลงานโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากตำรับยาไทยในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2015 การกำจัดสารประกอบโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยวัสดุดูดซับชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในการสร้างสื่อแผ่นพับดิจิทัล สำหรับประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การสร้างสื่อการเรียนรู้ทางวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 0 0 0 0
2015 การศึกษาสาเหตุของการไม่สร้างแคปซูลในเชื้อ Streptococcus suis ซีโรไทป์ 31 ที่แยกได้จากมนุษย์ในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาวัคซีน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 การสังเคราะห์กระดาษกรองที่ตรึงด้วยควอเทอไนซ์พอลิเมอร์บรัชสำหรับตรวจหาลำดับเบสของดีเอ็นเอร่วมกับพีเอ็นเอโพรบตามรูปแบบดอทบล็อท ไฮบริไดเซชัน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การจัดการรถรับส่งพนักงานเพื่อให้ระยะทางรวมต่ำสุดโดยใช้วิธีการจัดกลุ่ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2015 การศึกษาการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR สำหรับตรวจหายีนที่สร้างเอนไซม์ carbapenemase ที่พบมากในประเทศไทย 3 ชนิด คือยีน NDM, IMP และ OXA48-like หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การศึกษาการกระจายของยีน immunogenic proteins ในเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การศึกษาการไหลกำลังไฟฟ้าที่ มก. ฉกส. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 แผนที่ทางภูมิศาสตร์ระบบไฟฟ้าของ มก.ฉกส. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การดูดซับรีซอร์ซินอลในน้ำทิ้งยาย้อมผมโดยใช้ ซีโอไลต์ Y หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 การจัดการขยะพลาสติกในเขตเทศบาลนครสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2015 การกำจัดพาราฟีนิลีนไดเอมีนในน้ำทิ้งสีย้อมผม ด้วยซีโอไลต์ Y และซีโอไลต์ที่ดัดแปรด้วยสารลดแรงตึงผิว HDTMA หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การศึกษาผลกระทบของการเกิดไฟฟ้าดับและแนวทางในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การตรวจหาและจำแนกชนิดหนอนพยาธิในปลาน้ำจืดจากธรรมชาติในเขตจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ระบายความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
2015 การใช้ถุงรีดตะกอนในการบำบัดน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2015 โครงการเกษตรอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 1 0
2015 การควบคุมความเป็นกรดด่างด้วยการควบคุมไม่เชิงเส้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
2015 การวิเคราะห์หาตำแหน่งการติดตั้งของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในระบบจำหน่าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2015 การเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีช่องทางการไหลขนาดเล็กโดยใช้ของไหลนาโน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 8 0 0
2015 โครงการพัฒนาเครื่องสีข้าวแบบหินนอน 2 ลูกหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมมิตรการค้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 6 0 0
2015 โครงการวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาระบบควบคุมสายการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ และประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบของแข็งจากอนุพันธ์สไปโรไบฟลูออรีน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การหาตำแหน่งที่ตั้งลานรับซื้ออ้อยและการกำหนดราคารับซื้ออ้อยที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0