การจัดการรถรับส่งพนักงานเพื่อให้ระยะทางรวมต่ำสุดโดยใช้วิธีการจัดกลุ่ม

Publish Year National Conference 1
2016 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exสุนทร บุญตา, inนางสาวศิริญญา โปร่งจิตร์, อาจารย์, inนางสาวกันทิมา มีแหยม, อาจารย์, "การจัดเส้นทางรถรับส่งพนักงานด้วยรูปแบบวิธีการทางคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2559, 25 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย