การวิเคราะห์หาตำแหน่งการติดตั้งของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในระบบจำหน่าย

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, ex S. Tia, "Optimal photovoltaic placement by self-organizing hierarchical binary particle swarm optimization in distribution systems", Energy Procedia, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 69-77
2016 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exW. Prommee, "A Study of Load Demand Forecasting Models in Electric Power System Operation and Planning", GMSARN International Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2016, หน้า 19-24
Publish Year International Conference 3
2015 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exS. Tia, "Optimal allocation of very small power producer in distribution systems", 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2015), 11 - 14 มิถุนายน 2015
2015 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exWitoon Prommee, "A Study of Electricity Demand Forecasting for Power System Management", GMSARN International Conference on Smart Energy, Environment, and Community Development in GMS, 16 - 18 ธันวาคม 2015, ราชอาณาจักรกัมพูชา
2015 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exWitoon Prommee, "Illuminance and luminance for LED street light optic designs: Comparison between big lens and small lens", GMSARN International Conference on Smart Energy, Environment, and Community Development in GMS, 16 - 18 ธันวาคม 2015, ราชอาณาจักรกัมพูชา