ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกประมูลงานโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร