การกำจัดสารประกอบโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยวัสดุดูดซับชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่

  • โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2557-2558)

  • inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์

  • inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exนายณัฐพงษ์ ศิริวงค์, exนายยุทธพงษ์ ทุมนันท์, exนางสาววราพร จู่มา, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, "การกำจัดสารประกอบโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยวัสดุชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 และ 4th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exนายยุทธพงษ์ ทุมนันท์, exนางสาววราพร จู่มา, exนายณัฐพงษ์ ศิริวงค์, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, "การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งด้วยวัสดุชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 และ 4th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย