การพัฒนาระบบอัดประจุพลังงานชนิดแรงดันตกคร่อมต่ำแบบเชิงเส้นประสิทธิภาพสูงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนชนิดแผงเซลสุริยะแบบโรงเดี่ยว

Publish Year International Conference 4
2018 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Bootstrap Charge-Pump Technique for High Gain Boost Converter Applications.", 2018 2nd European Conference on Electrical Engineering and Computer Science (EECS2018), 20 - 22 ธันวาคม 2018, Bern สมาพันธรัฐสวิส
2017 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Cascade Quadruple Fly-Boost for High Voltage Appications.", WCSE 2017: 2017 The 2nd International Conference on Electronics Engineering and Informatics (ICEEI 2017), 25 - 27 มิถุนายน 2017, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A high gain quadruple flyboost converter for high voltage applications", 2016 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific, ITEC Asia-Pacific 2016, 13 กรกฎาคม 2016, สาธารณรัฐเกาหลี
2015 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A high gain step-up flyboost converter for high voltage high power applications", The 2015 IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) , 10 - 13 มิถุนายน 2015, ROME สาธารณรัฐอิตาลี