การสังเคราะห์กระดาษกรองที่ตรึงด้วยควอเทอไนซ์พอลิเมอร์บรัชสำหรับตรวจหาลำดับเบสของดีเอ็นเอร่วมกับพีเอ็นเอโพรบตามรูปแบบดอทบล็อท ไฮบริไดเซชัน