การศึกษาการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR สำหรับตรวจหายีนที่สร้างเอนไซม์ carbapenemase ที่พบมากในประเทศไทย 3 ชนิด คือยีน NDM, IMP และ OXA48-like