การดูดซับรีซอร์ซินอลในน้ำทิ้งยาย้อมผมโดยใช้ ซีโอไลต์ Y