การหาตำแหน่งที่ตั้งลานรับซื้ออ้อยและการกำหนดราคารับซื้ออ้อยที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบ

Publish Year International Conference 1
2012 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exอ.ศุภชัย ปทุมนากุล, exอ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม, "An Algorithm for the Sugar Cane Loading Station Location Problem", The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10 - 13 ธันวาคม 2012, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Publish Year National Conference 1
2016 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exเพ็ญศิริ สมพงษ?, inนางสาวกันทิมา มีแหยม, อาจารย์, inนายประเสริฐศักดิ์ พรหมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนรับจ้างเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดเพื่อลดเวลาการทำงานให้มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด", การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2559, 25 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย