การวางระบบท่อสำหรับงานทางเดินเท้าหรือฟุตบาศก์คอนกรีตพรุน

Publish Year International Conference 1
2009 inนายถนัดกิจ ชารีรัตน์, อาจารย์, inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exS.Hatanaka, "Porous Concrete : Recent Application for Geo-enviroment", International Conference on Sciences Technology and Innovation for Sustainable Well-being , 23 - 24 กรกฎาคม 2009, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย