การจำแนกประเภทเชิงกลุ่มของสมการของไหลหนึ่งมิติที่มีพลังงานภายในอยู่ในรูป..................................