การประยุกต์เทคนิคพาร์ทิเคิลสวอร์มสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก