การสังเคราะห์ ZnO ควอนตัมดอทที่ตรึงด้วยควอเทอไนซ์พอลิเมอร์บรัชสำหรับตรวจหาลำดับเบสของดีเอ็นเอร่วมกับพีเอ็นเอโพรบ