การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและคอนเดนเซอร์ใช้การระเหยของน้ำร่วมกับอากาศในการระบายความร้อน