การตรวจหาปริมาณแคโรทีนอยด์ในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

  • ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2559)

  • inนางสาวณัฐิกา ธนูทอง

  • inนางสาวณัฐิกา ธนูทอง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี