เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับการฆ่าเชื้อโดยพัลส์สนามไฟฟ้า