บทประยุกต์ของผลแบ่งกั้นต่อเติม d วิจิตรในการวิเคราะห์เชิงจริง

Publish Year National Conference 1
2016 inนางสาวศิริญญา โปร่งจิตร์, อาจารย์, "Mean Value Theorem and Cauchy Mean Value Theorem Via d-Fine Tagged Partitions", การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 21) และ การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2559, 23 พฤษภาคม 2016, เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย