การศึกษาห้องปฏิบัติการบนชิปเพื่อใช้กับเลือดเเกะ

Publish Year International Conference 2
2017 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, ex J. Bunta, exJ. Thiangpadung, exS. Sansaradee, exP. Kamsopa, ex S. Sodsai, ex S. Vichainsan, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Maturos, exT. Lomas, exA. Tuantranont, exB. Cetin, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Development of Lab-on-a-Chips Fabricated from Two Molds", 8th TSME-International Conference on Mechanical Engineering, 12 - 15 ธันวาคม 2017, ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exJatupon Jankwan, exPenpian Noykuan, exArkom Khammai, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThitima Maturos, exThanom Lomas, exAdisorn Tuantranont, exBarbaros Cetin, "The Experimental Study of Lab-on-a-Chips for Sheep Blood", the 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering 2016, 13 - 16 ธันวาคม 2016, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย