การตรวจหาปริมาณแคโรทีนอยด์ในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

Publish Year National Conference 1
2017 exชื่นนภา บุรมศรี, exวิชชุดา พิกุลศรี, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, inนางสาวณัฐิกา ธนูทอง, inนางสาวสายฝน จันผกา, อาจารย์, "การตรวจหาปริมาBeta-caroteneในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนสูง", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่5"นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2017, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย