การเรียนรู้ร่วมกันด้วยเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้แนวทางจัดการองค์ความรู้

Publish Year International Conference 1
2018 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Collaborative Digital Game-Based Learning with a Management.", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, ืnanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน