การออกแบบตัวควบคุมสำหรับปัญหาความเสถียรภาพแบบเลขชี้กำลังของระบบ พลศาสตร์เชินเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบผสม