โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2016

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

7

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 3 0 0
2016 การพัฒนาวัคซีนจำเพาะต่อโรค Streptococcosis ในปลานิลด้วยเทคนิค Reverse vaccinology หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2016 การศึกษาซีครีโตมในสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii และการสร้างสาหร่ายที่ผลิตโปรตีน VP28 ภายนอกเซลล์สำหรับการป้องกันโรคไวรัสตัวแดงจุดขาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การระบุและศึกษาลักษณะสมบัติของฟิโคลินในกุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาการชักนำให้เกิดสภาวะเครียดออกซิเดชั่นในแบบจำลองกลุ่มเซลล์ร่วมกันสามมิติของมะเร็งเต้านม และผลของสารสกัดรำข้าวต่อการลดสภาวะเครียดออกซิเดชั่นในแบบจำลองกลุ่มเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 โครงสร้างและการยับยั้งของพลาสเม็บซินห้าจากเชื้อพลาสโมเดียม ฟาลซิพารัม พลาสโมเดียม ไวแวกซ์ และพลาสโมเดียมโนวไซ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 11 13 0 0
2016 การศึกษาโปรโมเตอร์และการจำแนกทรานสคริปชันแฟคเตอร์ของพืชภายใต้สภาวะเครียดเกลือ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2016 ScFv และนาโนบอดีมนุษย์ผ่านเข้าเซลล์ที่ยับยั้งไทโรซีนไคเนสของ epidermal growth factor receptor หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 ลักษณะจำเพาะทางจีโนมและชีวเคมีของยีน GST (กลูทาไทโอนเอสทรานส์เฟอเรส) เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจระเข้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การค้นหาแอปตาเมอร์ยับยั้งไทโรซีนไคเนส ของ EGFR เพื่อเป็นยายับยั้งมะเร็ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาโครงสร้างของรีเวิร์สทรานคริปเตสของ HIV-1 ในรูปแบบโมโนเมอร์และการยับยั้งการจับกันเป็นไดเมอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การวิเคราะห์โปรโมเตอร์ของยีน ACL1 เพื่อหาส่วนดีเอ็นเอที่จำเป็นต่อการแสดงออกของยีนเพื่อควบคุมการสร้างสารตั้งต้นในการสังเคราะห์กรดไขมันในยีสต์ Yarrowia lipolytica เพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากต้นดองดึงและเหงือกปลาหมอต่อการเหนี่ยวนำโปรแกรมการตายของเซลล์มะเร็งและการทำบริสุทธิ์ของเปปไทด์ออกฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2016 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การศึกษาการยับยั้งของสารกลุ่ม naphthoquinone และ indole ต่อโดเมน ATPase ของเอนไซม์ Topoisomerase II beta ของมนุษย์ เพื่อการพัฒนายาต้านโรคมะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาหน้าที่ของยีน SAL1 ที่เกี่ยวข้องกับการทนแล้งในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การชักนำการสร้าง 1-deoxynojirimycin ในหม่อนด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การเพิ่มศักยภาพการขนส่ง shRNA ด้วยเปปไทด์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การศึกษาผลของโปรตีนสกัดจากดักแด้ไหมต่อการแสดงออกของไซโตไคน์ในเซลล์ไลน์มะเร็งทรวงอก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การศึกษาโปรตีนโพรไฟล์ที่แตกต่างกันระหว่างเซลล์เยื่อบุผิวบนด้านเอออร์ติกและด้านเวนทริคิวลาร์ของลิ้นหัวใจเอออร์ติกเพื่อระบุโปรตีนเครื่องหมาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 ลักษณะทางโมเลกุลและระดับการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในปลานิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2016 การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณลักษณะทางจลนศาสตร์และการควบคุมอัลโลเตอริกของเอนไซม์ pyruvate kinase ในกบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การค้นหาพืชในวงศ์ Dipterocarpaceae และ Rubiaceae ที่มีศักยภาพมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งและต้านไวรัสเอชไอวีในป่าเต็งรังเขตจังหวัดชัยนาท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 17 6 0 0
2016 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2016 การจำแนกสายพันธ์ุยีโนไทป์ของแบคทีเรีย Vibrio vulnificus ในปลากะรังเสือเพื่อการพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตายและดีเอ็นเอวัคซีน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 กลไกของการดิ้อยาที่เกี่ยวข้องกับการยึดเกาะของเซลล์ในเซลล์มะเร็งโพรงจมูกร่วมคอหอยที่แพร่กระจายเร็วและแพร่กระจายช้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 โครงสร้างและการยับยั้งของพลาสเม็บซินห้าจากเชื้อพลาสโมเดียม ฟาลซิพารัม พลาสโมเดียม ไวแวกซ์ และ พลาสโมเดียม โนวไซ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงของอากาศต่อการเจริญเติบโตในระยะต่างๆ ของไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 8 1 0 0
2016 การประเมินประสิทธิภาพและศึกษาคุณสมบัติทางโมเลกุลของเปปไทด์บริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและต้านมะเร็งจากเมล็ดข้าวพันธุ์ไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การสังเคราะห์อัลคิลกลูโคไซด์ โดยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การค้นหาสารต้นแบบสำหรับยารักษาโรคอัลไซเมอร์และเบาหวานจาก ทรัพยากรพืชและราของไทยและการศึกษากลไกการออกฤทธิ์:การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 5 2 0 0
2016 การศึกษาทางชีวเคมีและโครงสร้างของเอนไซม์เบต้า-ไซโลซิเดสจาก Aspergillus niger หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0