โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2019

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 1 0 0
2019 ฤทธิ์ทางชีวภาพของมะเกี๋ยงต่อการต้านเบาหวาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การศึกษาและปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากจุลินทรีย์ทนร้อน สำหรับการสลายวัสดุชีวมวลในอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2019 การเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุ์อินทผลัมให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรไทย โดยกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีประสิทธิผลสำหรับการขยายพันธุ์อินทผลัม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 20 Project 14 7 1 0
2019 จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วยและวิธีการกำจัด (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารจากพืช เห็ดและสาหร่าย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม หอย หมึกและปลา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาชีวภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 8 1 1 0
2019 การจำแนกเส้นทางการยับยั้งของนาโนบอดีมนุษย์ที่สามารถผ่านเซลล์ได้ ที่จำเพาะต่อ ไทโรซีนไคเนสของ epidermal growth factor receptor ต่อ มะเร็งปอด ชนิด non-small cell   หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาระบบนำส่งนาโนวัคซีนควบคุมโรคในปลานิลด้วยแร่ดินขาวขนาดนาโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง ลดการอักเสบ และเสริมภูมิคุ้มกัน จากผลิตภัณฑ์แคปซูลจากเห็ดเยื่อไผ่และกระถินพิมาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของซิงค์ออกไซด์ไร้มลพิษเพื่องานเกษตรสีเขียว หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2019 ศักยภาพในการต้านแบคทีเรียก่อโรคและผลกระทบต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไร้มลพิษ และการใช้ประโยชน์ในแปลงทดลองเกษตรสีเขียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2019 นวัตกรรมและพันธุวิศวกรรมการผลิตห้องสมุดแอนติบอดีชนิดพิเศษที่มีความหลากหลายสูงด้วยฟาจดิสเพลย์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบและการรักษาโรค หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนานวัตกรรมการผลิตแอนติบอดีด้วยเทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจ และระบบอิมมูนในจระเข้สยามเพื่อทดแทนการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการพัฒนาอย่าง มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การสร้าง single domain antibody (sdAbs) - phage display library เพื่อการพัฒนาชุดทดสอบสารตกค้างในสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาการผลิตห้องสมุดนาโนบอดีชนิด ScFV จากหนูเพื่อทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 พันธุวิศวกรรมการผลิตห้องสมุดแอนติบอดีชนิด IgNAR ด้วยฟาจดิสเพลย์จาก ปลากระดูกอ่อน การใช้นวัตกรรมการเพิ่มความหลากหลายของแอนติบอดี และการพัฒนาชุดทดสอบและการรักษาโรคในสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 สารที่มีสมบัติเชิงฟังก์ชั่นจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การใช้น้ำนึ่งปลาทูน่าเพื่อผลิตเปปไทด์ที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการลดความดันเลือด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2019 การผลิตโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับฟาร์มเลี้ยง หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2019 ผลของโปรตีน Hepcidin ในการต่อการต้านทานโรค Streptococcosis ในปลานิล (Oreochromis niloticus) และการประยุกต์ใช้ระดับฟาร์มเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ประสิทธิภาพของโปรตีน CC chemokine เมื่อนำไปใช้เป็นสารเสริมฤทธิ์สำหรับวัคซีนเชื้อตายในปลานิล (Oreochromis niloticus) ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้เพปไทด์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการควบคุมโรคตับวายเฉียบพลันในระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม กู้ง กั้งและปู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 1 0 0
2019 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ในปลานิล ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การพัฒนามาตรฐานการผลิตจิ้งหรีดเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสารสกัดจากปลิงทะเล ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงและการสกัดสารจากเห็ดหัวลิง (Hericium erinaceus) หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 1 0 0 0