โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2014

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 3 0 0
2014 การพัฒนาโปรตีนเพื่อควบคุมโรคไวรัสของกุ้งทะเลจากสาหร่ายด้วยวิธีรีคอมบิแนนท์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การกลายพันธุ์ของ adenosine deaminase จากสเตรปโตมัยซิส: บทบาทจำเพาะของเกลียวโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างแบบ (?/?)8 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การแสดงออกและการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์โปรตีเอสลูกผสมที่สามารถย่อยกาวไหมจาก Bacillus subtilis C4 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การจำแนกและหาลักษณะเฉพาะของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลูโคสดีรีเพรสชั่นเพื่อใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์ของยีสต์สำหรับการผลิตน้ำมันจากเซลล์เดี่ยวเพื่อเป็นไบโอดีเซลทางเลือก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษาโปรโมเตอร์และการจำแนกทรานสคริปชันแฟคเตอร์ของพืชภายใต้สภาวะเครียดเกลือ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การศึกษาโปรตีนแคลโมดูลินต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การผลิตเปปไทด์ที่มีโครงสร้างเกาะกลุ่มและการศึกษาความเป็นพิษของเปปไทด์ต่อเซลล์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ScFv และนาโนบอดีมนุษย์ผ่านเข้าเซลล์ที่ยับยั้งไทโรซีนไคเนสของ epidermal growth factor receptor หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ทรานสคริปโตมของเซลล์มะเร็งโพรงจมูกร่วมคอหอยที่มีการแพร่กระจายที่ต่างกันในระบบการเลี้ยงเซลล์แบบ 2 และ 3 มิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 6 12 0 0
2014 Characterization of ATP-binding cassette (ABC) transporters in three-dimensional metastatic nasopharyngeal cancer spheroids and their mechanism of action in multi-drug resistant chemotherapy หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 การศึกษาทางโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 การใช้เทคนิคเมตาจีโนมิคเพิ่อค้นหายีนเบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากกระเพาะหมักของโค-กระบือ เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 7 0 0
2014 การผลิตเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทางการแพทย์จากสมุนไพรบางชนิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การผลิตเปปไทด์ยับยั้งการทำงานของไทโรซีนไคเนส ของ EGFR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การผลิตเปปไทด์ที่เป็นพิษต่อเซลล์จากสมุนไพรไทยบางชนิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การสำรวจความจำเพาะของสับสเตรทและบริเวณจับกับสับสเตรทของรีคอมบิแนนท์เอนไชม์ Plasmepsin V จาก Plasmodium falciparum หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การค้นหาแอปตาเมอร์ยับยั้ง HIV-1 รีเวิร์สทรานคริปเทสที่กลายพันธุ์ เพื่อเป็นยายับยั้งไวรัสตัวใหม่ และการตรวจจับการกลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษาฟอสฟอโปรตีนที่มีการแสดงออกอย่างจำเพาะภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็มในจุลสาหร่ายโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การแสดงออก และการศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนท์อัลคาไลด์โปรติเอสจากลำใส้ส่วนกลางของหนอนไหม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การผลิตเปปไทด์จากข่อยที่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและการศึกษากลไกต้านมะเร็งเบื้องต้น หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การศึกษาสารนิวคลีโอไทด์เมแทบอไลท์ (PAP) ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดในพืชจากข้าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การศึกษาหน้าที่และอันตรกิริยาของโปรตีน PTB กับ อาร์เอ็นเอของไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์เนื้อเยื่อตับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การศึกษากลุ่มยีน Aldo-keto reductase ที่พบในพืชที่ไม่เคยมีการศึกษาโดยใช้ข้าวหอมมะลิเป็นโมเดล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 นวัตกรรมการตรวจความสามารถในการยับยั้ง HIV-1 RT ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 2 0 0
2014 การหมักจุลินทรีย์ระดับไพลอตสเกลเพื่อการผลิตโปรติเอสสำหรับการลอกกาวไหม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2014 การผลิตเปปไทด์ที่มีโครงสร้างเกาะกลุ่มและการศึกษาความเป็นพิษของเปปไทด์ต่อเซลล์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ScFv และนาโนบอดีมนุษย์ผ่านเข้าเซลล์ที่ยับยั้งไทโรซินไดเนสของ epidermal growth factor receptor หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การสังเคราะห์อัลคิลกลูโคไซด์ โดยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0