ลักษณะทางโมเลกุลและระดับการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในปลานิล

Publish Year International Journal 2
2018 exDanudej Chiachanpongse, exAtthaporn Roongsitthichai, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Expression of miR-29, miR-125, and miR-181 in the anterior kidneys of Streptococcus-infected Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Japanese Journal of Veterinary Research, ปีที่ 66, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2018, หน้า 165-176
2016 exDanudej Chiachanpongse, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การแยกเม็ดเลือดขาวจากปลานิล Oreochromis niloticus", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ Suppl, เมษายน 2016, หน้า 291-293