โครงการวิจัยภาควิชาชีวเคมี ปี 2008

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

43

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

5

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 1 8 0 0
2008 เลคตินจากสบู่ดำ : การสกัดให้บริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2008 การพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การศึกษากลไกการยับยั้งเอนไซม์ Human Topoisomerase II โดยสารกลุ่ม rhinacanthins และ napthoquinone esters เพื่อใช้เป็นยาต้านมะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การแสดงออก และการศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนท์ไฟโบรอิเนสจากน้ำย่อยอาหารของหนอนไหม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิเคราะห์หาโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการแสดงออกของยีนในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การคัดเลือกยูคาลิปตัสทนเค็มโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาวิธีการลอกกาวจากเส้นไหมไทยด้วยเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 เซอริซินจากรังไหม และสมบัติทางชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การลอกกาวเซอริซินจากเส้นไหมไทยด้วยโปรตีเอส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การเพิ่มความเข้มข้นของเซอริซินจากน้ำทิ้งการลอกกาวเส้นไหมด้วยเมมเบรนและการดัดแปรเซอริซินด้วยวิธีทางเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 4 3 0 0
2008 การศึกษาลักษณะของเอนไซม์อัลดีไฮด์ดีไฮโดรจิเนส (BADH และ OS2AP) จากข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2008 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 การศึกษาโครงสร้างของ HIV-1 รีเวิร์สทรานคริปเทสและมิวแตนกับสารออกฤทธิ์ยับยั้ง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2008 การยับยั้งการทำงานของ epidermal growth factor receptor ด้วยวิธีผสมผสานระหว่างการจำลองในคอมพิวเตอร์และการทดลองในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์จากสบู่ดำและผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 Cloning Expression and Rational Design of Engineered Fish Growth Hormones that are more Potent and Able to Stimulate Growth on Variety of Fish หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของเลคตินจากใบหม่อนความจำเพาะเจาะจงกับกรดเซียลิคและการวิศวกรรมโปรตีนเพิ่มความจำเพาะเจาะจงในการจับกับน้ำตาล เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษากลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสารพิษประเภทแอลดีไฮด์ในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 4 6 0 0
2008 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การสังเคราะห์ dNTP โดยวิธีทางเอนไซม์: การโคลนการเพิ่มระดับการแสดงออกและการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์ phosphoglycerate mutase จาก Escherichia coli หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การโคลน, การแสดงออกและการศึกษาคุณสมบัติบางประการของเอนไซม์ adenosine deaminase ที่ต้านทานสารปฎิชีวนะจากจุลินทรีย์ Streptomyces antibioticus หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาวีธีตรวจสอบสารออกฤทธิ์ยับยั้ง ไทโรซีนไคเนส จาก EGFR เพื่อใช้ในการคัดสรรหายายับยั้งมะเร็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนแบคเทอริโอซินที่ได้จาก Lactobacillus sarivarius K4 โดยวิธี Random Mutagenesis หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2008 การพิสูจน์ผลิตภัณฑ์แท้จากจระเข้ด้วยการตรวจไมโตคอนเดรียไซโตโครม บี ยีนส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2008 การวิเคราะห์หาตำแหน่งที่สามารถเป็นเป้าหมายของยาต้านไวรัสบนโปรตีน NS1 ของไวรัสไข้หวัดนก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2008 Prevalence and molecular characterization of WU / KI polyomaviruses isolated from pediatric patients with respiratory disease in Thailand ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2008 Rapid diagnostic assay for oseltamivir resistance mutants detection of H5N1 and H1N1 influenza A viruse ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0